انواع نیروگاه های آبی

انواع نیروگاه های آبی

انواع نیروگاه های آبی

انواع نیروگاه های آبی به شرح زیر می باشد : 

الف)نیروگاههای آبی در رودخانه های دائمی:

 1) یک نیروگاه معمولی از این نوع قادر به ذخیره سازی وتنظیم برق تولیدی نیست. در این نیروگاه ها توان خروجی در هر زمان تابع جریان ورودی رودخانه است. نمونه هایی از این نیروگاه ها را می توان در پروژه های کشتیرانی سدهای انحرافی و نیروگاههای برق در مسیر کانال های آبیاری دید.

2) یک نیروگاه مخزنی در صورتی که از جریان ورودی رودخانه استفاده کند می تواند به عنوان نیروگاه آبی با جریان دائمی باشد. از نمونه های دیگر این نیروگاه ها می توان به نیروگاه هایی که مخزن تنظیمی آنها برای کنترل سیل و اهداف غیر برقی احداث شده نام برد.

نیروگاه های آبی در رودخانه های دائمی را می توان در تامین بار پایه بکار برد. 

 

ب) نیروگاه های آبی بامخزن تنظیم روزانه:

نیروگاه هایی که ذخیره آب در مخازن آنها محدود است و آب موردنیاز برای این نیروگاه هابه طور روزانه ویا هفتگی تامین می شود.

 

ج) نیروگاههای مخزنی:

نیروگاه هایی هستند که مخزن آنها توانایی تنظیم فصلی را دارند. در این نیروگاه ها می توان دبیفصلی را به منظور نزدیک شدن به الگوی تقاضای فصلی تنظیم کرد. از ذخیره برق این نیروگاه ها برای بهبود تولید در نیروگاه های پایین دست استفاده می شود.

 

د) نیروگاهها با مخازن پمپازشده :

این نیروگاه ها با هدف تبدیل انرژی ذخیره شده در زمانهای بار کم  به انرژی برق مورد نیاز در زمان بار پیک ساخته می شود.— شامل دو نوع هستند:

 1)نیروگاههای جریان بسته که از یک مخزن در کناریک نیروگاه مورد استفادهقرار می گیرد.

 2)نیروگاههای پمپاژ به عقب که از دو مخزن برای انتقال و ذخیره سازی استفاده می شود.

 

اجزای نیروگاه آبی

 برای آنکه بتوان از آب برق گرفت سه جزاصلی باید تامین شوند :

  1. فشار یا ارتفاع آب 2. یک مجرا برای انتقال آب 3. نیروگاه

که برای در اختیارداشتن این سه جزبخش های زیر مورد نیاز است.

1. سد:  دوعمل اصلی انجام می دهند:

الف)تامین ارتفاع برای چرخاندن توربین

ب) تامین مخزنی که یک الگوی مصرف روزانه یا فصلی را پاسخگو باشد.

نیروگاه ها را می توان برای سدهای ساخته شده و یا در حال ساخت طراحی کرد، که در این صورت باید دقت شود تا مشکلی برای پایداری سد پیش نیاید.

2.مخزن:  فضای پشت سد را مخزن می گویند و ظرفیت مخزن حجم آبی است که پشت آن جمع شده ، که شامل دو بخش زنده و مرده است.

بخش زنده: بخشی است که قابل دسترسی برای رفع نیاز هاست.

 بخش مرده: بخشی است که قابل دسترسی نمی باشد و شامل رسوبات می شود.

نیروگاهای دائمی مخزن ندارند.

3. آبگیر:  سازه ی آبگیر آب را مستقیما از مخزن گرفته و به لوله های تحت فشارهدایت می کنند و از شیرها برای کنترل جریان آب به سمت توربین استفاده می شود.

آشغال گیرهایی برای جلوگیری ازورود مواد خارجی به مجرای آن نصب می شود. اگر نیروگاه کنار سد ساخته شود آبگیرآن بخشی از سد است اما وقتی نیروگاه کنار سد نیست باید یک آبگیرمستقل برای آن ساخته شود.

4. لوله های تحت فشار : این مجرا آب را از آبگیر گرفته و به سمت توربین منتقل می کند. وقتی نیروگاه بخشی از سد باشد این مجرا یک مسیر ساده از میان سد می باشد و در جایی که نیروگاه از سد فاصله داشته باشد یک لوله  یا تونل مورد نیاز است.

  1.  مخزن تعادل: مخازن تعادل در آبگذر ها بدین منظور قرار داده می شود تا اثرات ضربه قوچ راکاهش دهد. اثرضربه قوچ به صورت موج هایی در لوله تحت فشار بین مخزن و توربین می باشد.

مخازن تعادل اغلب در طرح هایی بافشار آبی متوسط و زیاد ضروری است. بخصوص در جاه هایی که فاصله نیروگاه ومخزن زیاد باشد.

 6. موتورخانه : ازتوربین ها و واحدهای تولید نیرو و وسایل کنترل و وسایل جانبی و گاهی ساختمان ها و محوطه سرویس محافظت می کند.